Subsidie via de Wet tegemoetkoming loondomein

19 oktober 2018

Komt u in aanmerking voor de Wet tegemoetkoming loondomein? Geeft u de juiste informatie door?

Bent u werkgever en neemt of houdt u werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie via de Wtl. De Wtl, Wet tegemoetkoming loondomein, regelt subsidies voor werkgevers die deze ‘kwetsbaren’ in hun organisatie hebben. Voor werkgevers die in aanmerking komen voor een dergelijke subsidie is het in sommige gevallen nodig hierover informatie door te geven in de aangiften loonheffing. Indien u gebruik maakt van de People Inc. Salaris Service, zorgen wij dat deze informatie goed in de aangiften wordt verwerkt. U hoeft ons enkel de informatie toe te sturen via uw klanten-portal.

Wat is de Wet tegemoetkoming loondomein?

Via deze wet wil de overheid het aantrekkelijker maken werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. In de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt georganiseerd in welke situatie werkgevers voor welke subsidie in aanmerking komen en hoe ze aanspraak kunnen maken op deze subsidie(s).

Op welke groepen heeft de Wtl betrekking?

De wet richt zich op (het in dienst nemen van) twee groepen werknemers, aangeduid met LIV en LKV. Binnen de LIV (Lage-inkomensvoordeel) vallen medewerkers met een laag loon, binnen de LKV (Loonkostenvoordeel) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer specifieke informatie over groepen vallende onder en subsidies horende bij de Wet tegemoetkoming loondomein vindt u hier. In deze handige infographic leest u hoe een tegemoetkoming aangevraagd en geregeld wordt.

Wanneer moet u wat doorgeven?

Heeft of neemt u een werknemer in dienst die valt binnen een van categorieën van de LKV*, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie via de Wtl. Voor Werknemers binnen de LKV kan subsidie alleen verkregen worden wanneer u de juiste informatie doorgeeft in de aangiften loonheffing. Hiervoor dient u over een kopie van de Doelgroepenverklaring LKV te beschikken.

Indien u gebruik maakt van de Salaris Service én aanspraak maakt op subsidie voor een werknemer die valt onder de groepen die vallen binnen de LKV, verzoeken wij u de bijbehorende doelgroepenverklaring naar ons te sturen via het CSS-portal. Wij kunnen dan de juiste codering in de loonaangifte meegeven.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met People Inc. Salaris Service op telefoonnummer 0341-455712 of per e-mail via salaris@peopleinc.nl

 

* De LKV is onderverdeeld in deze categorieën:
1 Oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
2 Arbeidsgehandicapte werknemers
3 Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
4 Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer