Nieuwe wetgeving per 2016

WAS!?

Per 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (de WAS) van kracht gegaan. Deze wet is bedoeld om misbruik van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Deze wet bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij een gedeelte per 1 januari 2016 van kracht wordt.

Vanaf 1 juli 2015 zijn de volgende maatregelen van kracht:

Ketenaansprakelijkheid voor werkgever én opdrachtgever; niet alleen een werkgever maar ook de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van het (CAO)-loon.

AOW’ers hebben recht op minimumloon; vóór 1 juli vielen AOW-gerechtigden niet onder de Wet Minimum Loon en hadden dus geen recht op het minimumloon. Vanaf 1 juli is dit aangepast en heeft men recht op het wettelijk minimumloon en vakantietoeslag.

Openbaarmaking werkgevers bij overtreding van de wet; de Inspectie SZW controleert werkgevers op de nieuwe regelgeving. Bij overtreding legt de inspectie een boete of dwangsom en wordt de bedrijfsnaam van de overtreder bekend gemaakt.

Vanaf 1 januari 2016 zijn de volgende maatregelen van kracht:

Verplichte girale betaling van het netto-minimumloon;  de werkgever moet minimaal het netto minimumloon giraal overmaken aan de medewerker. Dit gedeelte mag dus niet per kas uitbetaald worden, bedragen boven het minimum mogen wel per kas betaald worden. Het loon mag onder volmacht van de medewerker wel naar een derde uitbetaald worden, bijvoorbeeld in het geval van minnelijk schuldhulpverlening.

Betere specificatie van de loonstrook; de loonstrook moet eenvoudig te begrijpen zijn voor de medewerkers. Op de loonstrook moeten alle loonbestanddelen apart gespecificeerd worden, denk daarbij aan brutoloon, vakantiegeld, pensioenpremies ed., maar ook zaken als wettelijk minimumloon, arbeidsduur en de periode waarop de loonstrook betrekking heeft. Tevens moeten eventuele inhoudingen/verrekeningen of onkostenvergoedingen gespecificeerd worden. 

Voor gedetaileerde informatie over dit onderwerp verwijzen we u graag naar de website van de overheid.

Vanaf 1 juli 2016 gaat (waarschijnlijk) de volgende maatregel van kracht:

• Betaling volledig (netto) minimumloon; werknemers hebben recht op het netto equivalent van het minimum brutoloon. De werkgever mag daarop geen verrekeningen doen waardoor het nettoloon onder het minimum komt, bijvoorbeeld inhoudingen voor ziektekostenpremies of maaltijdkosten.

Neem oudere werknemers in dienst

Doordat een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016, wordt het voor u aantrekkelijker en gemakkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Zo gaan per 1 januari 2016 onder meer de volgende regels gelden:

  • De opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer is beperkt tot één maand. Voor andere werknemers geldt – afhankelijk van de duur van het dienstverband – een opzegtermijn van één tot vier maanden.
  • Bij ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats van maximaal twee jaar. Mogelijk gaat deze loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de AOW-gerechtigde werknemer in de toekomst verder terug naar zes weken.
  • Er gelden voor u minder re-integratieverplichtingen bij ziekte van de doorwerkende AOW’er.
  • Het aantal tijdelijke contracten met een AOW-gerechtigde werknemer wordt verruimd. Bij cao kan worden bepaald dat na maximaal zes contracten of na maximaal 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.
  • U hoeft niet in te gaan op een verzoek van de AOW-gerechtigde werknemer voor uitbreiding (of vermindering) van zijn aantal te werken uren.

Let op! U krijgt ook te maken met nieuwe verplichtingen. Zo heeft de doorwerkende AOW'er recht op minimaal het minimumloon of een hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij reorganisatie bent u verplicht eerst uw AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Dit gold al in de private sector, maar gaat nu ook gelden in de publieke sector.

Koop de auto met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en met 110 gr/km in 2015 of 2017

Een nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en met 110 gr/km valt bij aanschaf in 2015 gedurende 60 maanden in een bijtelling van 20%. Schaft u dezelfde auto in 2016 aan, dan bedraagt de bijtelling 25% gedurende 60 maanden, maar wacht u tot 2017, dan daalt de bijtelling weer naar 22% gedurende 60 maanden.

Kunt u het nog volgen? Eén ding lijkt duidelijk. Aanschaf in 2016 lijkt voor uw bijtelling in ieder geval een onverstandige keus!

Tip: Koop uw nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot en met 110 gr/km in 2015 of stel de aankoop uit naar 2017.

Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak

Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingscategorieën omlaag. Het algemene bijtellingspercentage gaat in 2017 omlaag van 25 naar 22%. Voor de nulemissieauto (CO2-uitstoot 0) blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017. Vanaf 2019 geldt de 4%-bijtelling alleen voor de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde; daarboven geldt een bijtelling van 22%.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Uitstoot / jaartal 2016 2017 2018 2019 2020
0 4% 4% 4% 4%* 4%*
1 t/m 50 15% 17% 19% 22% 22%
51 t/m 106 21% 22% 22% 22% 22%
vanaf 107 25% 22% 22% 22% 22%


*tot € 50.000, daarboven 22%

Let op! De bijtellingspercentages gelden alleen voor nieuwe auto’s die in het betreffende kalenderjaar voor het eerst op kenteken zijn gezet. Voor auto’s die in een ander kalenderjaar op kenteken zijn gezet, geldt gedurende 60 maanden het toentertijd geldende bijtellingspercentage.

brochure-call-to-action

ESS uitbreiden?

Naast verlofaanvragen kan natuurlijk veel meer via de ESS, bijvoorbeeld:

  • Online Bibliotheek
  • Declaraties
  • Gesprekscyclus
  • Urenverantwoording
  • Overuren aanvragen
Meer informatie
dreamstime-xs-30375640

Probleemstelling?

Leg uw probleemstelling voor en wij vertalen dit naar een oplossing binnen People Inc.

Daag ons uit