Privacy Statement People Inc.

People Inc. neemt uw privacy zeer serieus en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd zijn wanneer u gebruik maakt van de diensten van People Inc. In dit privacy statement staat hoe People Inc. uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te lezen.

1           Wie is People Inc.? 

P&A Software B.V., handelend onder de naam People Inc., is gevestigd te (2651 AV) Berkel en Rodenrijs aan de Spoorhaven 92, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24317447.

People Inc. levert HR software aan haar klanten. Op haar website www.peopleinc.nl (de website) biedt People Inc. de mogelijkheid om online demo video’s van People Inc. te bekijken en om een serviceformulier te versturen. Om deze demo video’s te bekijken en om People Inc. te informeren over de kwaliteit van haar diensten dient u een formulier in te vullen met uw persoonsgegevens. People Inc. gebruikt deze gegevens zodat zij haar diensten aan u kan aanbieden.

2           Welke informatie wordt door People Inc. verzameld en verwerkt?

Om de diensten van People Inc. aan u te kunnen verlenen, zult u bepaalde informatie aan People Inc. verstrekken, zoals hieronder omschreven. People Inc. gaat op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met alle verkregen informatie.

Serviceformulier

Bij het opsturen van het serviceformulier, zult u informatie aan People Inc. verstrekken. De gegevens die nodig zijn voor het indienen van het serviceformulier bestaan uit:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres.

Demo aanvraag

Bij de aanvraag om online demo video’s te bekijken, zult u informatie aan People Inc. verstrekken. De gegevens die worden gevraagd kunnen bestaan uit:

 • Geslacht;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Aantal medewerkers.

Brochure aanvraag

Bij de brochure aanvraag, zult u informatie aan People Inc. verstrekken. De gegevens die worden gevraagd kunnen bestaan uit:

 • Geslacht;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsadres;
 • Aantal medewerkers.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van onze de website. Deze informatie bestaat uit:

 • het type device (o.a. tablet of smartphone);
 • het IP-adres (en geolocatie) van je randapparatuur
 • het besturingssysteem dat je device gebruikt
 • de pagina's die je bezoekt
 • hoe je je weg vindt op de website.

3           Hoe worden persoonsgegevens door People Inc. gebruikt?

People Inc. zal de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Doel

Rechtsgrond

Om de online demo video’s en brochures van People Inc. aan u beschikbaar te maken

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van People Inc, namelijk marketing activiteiten van People Inc.

Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van People Inc, inhoudende beveiliging van de website.

Om informatie omtrent de eigen diensten van People Inc. toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven indien u zich daarvoor heeft aangemeld.

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van People Inc, namelijk direct marketing activiteiten van People Inc.

Om de kwaliteit van de diensten van People Inc. te kunnen verbeteren en om statistische gegevens te genereren over uw websitegebruik..

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van People Inc, namelijk het verbeteren en analyseren van de diensten van People Inc.

Om informatie over u te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van haar eigen rechten.

(i) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van People Inc; (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op People Inc. rust.

 

4           Aan wie verstrekt People Inc. persoonsgegevens?

PeopleInc. gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal deze enkel voor de uitvoering van haar doel of doeleinden gebruiken. PeopleInc. zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). PeopleInc. stuurt uw gegevens alleen door aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen. Zo kunnen leveranciers van PeopleInc. over uw gegevens beschikken, bijvoorbeeld om de dienst van PeopleInc, te kunnen hosten.

Automatische gegeneerde informatie die PeopleInc. verzamelt voor statische doeleinden (werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zijn altijd anoniem en kunnen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot een persoon herleidbaar zijn. People Inc. kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5           Wat zijn cookies en hoe gebruikt People Inc. ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van People Inc.
People Inc. maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo onthouden functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die People Inc. zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. People Inc. heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. People Inc. heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt People Inc. gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan People Inc. verstrekt. People Inc. verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan People Inc. zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. 

Social plug ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en YouTube. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kun je – als je dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen

Verwijderen cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnstalleerde cookies kunt toestaan of weigeren en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken. Let op: Mogelijk werkt de website dan niet meer optimaal.

Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

6           Hoe lang bewaart People Inc. uw gegevens?

People Inc. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. De door u tijdens uw gebruik van de diensten verstrekte gegevens zal People Inc. verwijderen na een periode van 5 jaar.

7           Wat zijn uw rechten?

Op grond van de privacywetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze u deze rechten kunt inroepen. Een verzoek kan verstuurd worden naar info@peopleinc.nl.

Reactie
People Inc.probeert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat People Inc. meer tijd nodig heeft. Indien dat het geval is, zal People Inc u hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Om er zeker van te zijn dat de informatie die u opvraagt ook echt bij i hoort, vraagt People Inc. u om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. People Inc. verzoekt u om het op uw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat People Inc. een verzoek van u afwijst, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat People Inc. (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kan of hoeft te voldoen. People Inc. zal u ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat People Inc. u vraagt uzelf te identificeren voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

People Inc. wijst u er verder op dat u, in het geval People Inc. een verzoek van u afwijst, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht
U heeft het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of People Inc. op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. lndien dit het geval is, zal People Inc. u in overeenstemming met de wet een kopie van de over u verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op u betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heeft u tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van uw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op u betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien uw verzoek wordt toegekend, zal People Inc. de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
U heeft het recht een verzoek in te dienen tot beperking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, People Inc. gedurende de termijn van de beperking uw persoonsgegevens niet verder zal verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als People Inc. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt, zal People Inc. uw privacy belangen afwegen tegen de bedrijfsbelangen van People Inc.. Als uw belang zwaarder weegt, zal People Inc. uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zal People Inc. uw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. People Inc. zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u ter beschikking stellen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

8           Hoe worden uw gegevens beschermd?

People Inc. heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik, zoals ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

9           Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar websites van derden waar People Inc. geen zeggenschap over heeft. People Inc. is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens op deze websites.

10        Wijzigingen in het privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

11        Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u People Inc. een bericht sturen via [info@peopleinc.nl]. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met People Inc. niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.